Hopp til innholdet

10. søndag i treenighetstiden (I)

  Tekstrekke I

  Lesetekst 1: Salme 32,1–11

  Av David. En læresalme. Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult.2 Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd.3 Da jeg tidde, ble mine ben tæret bort, idet jeg stønnet hele dagen.4 For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Sela.5 Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren! – Og du tok bort min syndeskyld. Sela.6 Derfor, la hver from be til deg den tid du er å finne. Visselig, når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå.7 Du er mitt skjulested! Du vokter meg for trengsel. Med frelses jubel omgir du meg. Sela.8 Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye.9 Vær ikke lik hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med. De vil ikke komme nær til deg.10 Den ugudelige har mange plager. Men den som setter sin lit til Herren, omgir han med miskunn.11 Gled dere i Herren! Dere rettferdige, fryd dere! Og juble, alle oppriktige av hjertet!

  Lesetekst 2: 1 Pet 3,8–17 (1 Pet 3,8–13)

  Til slutt: Ha alle ett sinn, vær medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige og ydmyke,9 så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner. For dere er selv kalt til å arve velsignelse.10 For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale.11 Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den.12 For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt.13 Og hvem kan gjøre dere ondt, hvis dere legger vinn på det gode?14 Men om dere òg skulle lide for rettferdighets skyld, er dere salige. Frykt ikke for dem, og la dere ikke skremme,15 men hellige Kristus som Herre i deres hjerter. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håpet som bor i dere!16 Men gjør det i ydmykhet og med frykt, idet dere har en god samvittighet, for at de som laster deres gode ferd i Kristus, må bli til skamme i det de baktaler dere for, som om dere var ugjerningsmenn.17 For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt.

  Evangelietekst: Luk 5,27–32

  Deretter gikk han ut. Og han så en toller som hette Levi sitte på tollboden. Han sa til ham: Følg meg!28 Og han forlot alt og sto opp og fulgte ham.29 Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme i sitt hus. Og det var en stor mengde tollere og andre som lå til bords med dem.30 Fariseerne og deres skriftlærde knurret da mot disiplene hans og sa: Hvorfor eter og drikker dere sammen med tollere og syndere?31 Men Jesus svarte og sa til dem: Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt!32 Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.

  27 Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν, καὶ ἐθεάσατο τελώνην, ὀνόματι Λευΐν, καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. 28 Καὶ καταλιπὼν ἅπαντα,N ἀναστὰς ἠκολούθησενN αὐτῷ. 29 Καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευὶς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ· καὶ ἦν ὄχλος τελωνῶνN πολύς, καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετʼ αὐτῶν κατακείμενοι. 30 Καὶ ἐγόγγυζον οἱ γραμματεῖςN αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγοντες, Διὰ τί μετὰ τῶνB τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε; 31 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλʼN οἱ κακῶς ἔχοντες. 32 Οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.

  NVariant with NA/UBS: ἅπαντα ♦ πάντα NVariant with NA/UBS: ἠκολούθησεν ♦ ἠκολούθει NVariant with NA/UBS: τελωνῶν πολύς ♦ πολὺς τελωνῶν NVariant with NA/UBS: γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖοι ♦ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν BVariant with other Byzantine MSS: τῶν ♦ –NVariant with NA/UBS: ἀλλʼ ♦ ἀλλὰ

  Kommentar til evangelieteksten

  Av Bo Giertz.

  Tolleren Levi (5,27–32)

  Igjen forteller Lukas uten å komme inn på stedsplassering. Ifølge Markus satt Levi ved en tollstasjon et sted ved den store handelsveien. Den gikk langs den nordlige siden av Gennesaret-sjøen. Som toller var han stemplet både som synder og landsforræder. ”Syndere” ble de kalt, de som åpent satte seg over Moseloven med alle dens forskrifter om renhet og sabbatshvile. Det fikk en toller lov til å gjøre. Han tilhørte et selskap som på auksjon hadde bydd og fått tilslag på retten til å drive inn skatt og toll i et visst område. Dermed var han stemplet som kollaboratør med romerne. Keiseren hadde riktig nok gitt Herodes Antipas tillatelse til å ta opp skatt på sitt eget landområde, men Heodes var likevel romernes tjener; han hjalp til med å holde landet i deres grep.

              Det var altså merkelig at Jesus kalte en slik mann til disippel. Det var like merkelig at  Levi sto opp og forlot alt – uten å tenke seg om. Dermed var det slutt på hans karriere ved tollstasjonen. Og der var det penger å hente. Tollerne var en velstående gruppe i samfunnet. Men Levi hadde forstått noe som så mange av hans fromme landsmenn ikke hadde skjønt: at kallet fra Jesus var livets mest avgjørende hendelse, en anledning som aldri vendte tilbake.

              I sin glede lager nå Levi i stand en fest for Jesus. Han hadde tydeligvis økonomiske muligheter til det. Han inviterer mange fra sin gamle omgangskrets. Fariseerne reagerer negativt. Sånne folk kan man jo ikke spise sammen med! For det første blir man uren, og for det andre gjør man dem til likemenn og brødre. Men Jesus svarer at det er nettopp slike han er kommet for å kalle. Han kaller dem til omvendelse. Ordet jødene bruker i denne sammenheng betyr en helomvending, som gjør at man går motsatt vei. De var på vei bort, men nå er de på vei hjem. Men de rettferdige, de som ikke ser at de trenger omvendelse, holder seg borte.