Hopp til innholdet

23. søndag i treenighetstiden (I)

  Tekstrekke I Ukategorisert

  Jesaja 1,12-19 (1,15-19)

  12Når dere kommer for å vise dere for mitt åsyn, hvem har da krevd at dere skal tråkke ned mine tempelforgårder? 13Kom ikke mer fram med unyttig matoffer! Det er en motbydelig røkelse for meg. Nymåne og sabbat, festforsamling – jeg tåler ikke høytid og urett sammen. 14Deres nymåner og fester – min sjel hater dem. De er blitt en byrde for meg, jeg er trett av å bære dem. 15Og når dere brer ut hendene, skjuler jeg mine øyne for dere. Hvor mye dere så ber, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod. 16Rens dere og tvett dere! Ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne! Hold opp med å gjøre det som er ondt! 17Lær å gjøre det gode, legg vinn på det som er rett. Vis voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett, før enkens sak! 18Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. 19Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting.

  2 Tess 1, 10b-12

  For dere trodde vårt vitnesbyrd til dere. 11Derfor ber vi også alltid for dere at vår Gud må akte dere verdige for sitt kall, og at han må fylle dere med all lyst til det gode og med kraft til troens gjerning, 12så at vår Herre Jesu navn må bli æret ved dere, og dere i ham, etter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåde.

  Mark 10, 18-45 (10, 28-31)

  18Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud. 19Budene kjenner du: Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor. 20Han sa til ham: Mester! Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. 21Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham: Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg! 22Men han ble trist til sinns for dette ord og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. 23Jesus så seg omkring og sa til sine disipler: Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike, å komme inn i Guds rike! 24Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus tok igjen til orde og sa: Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike! 25Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike! 26Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: Hvem kan da bli frelst? 27Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud! 28Peter tok da til orde og sa til ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. 29Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, 30uten at han skal få hundrefold igjen: Her i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – sammen med forfølgelser – og i den kommende verden evig liv. 31Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første! 32De var nå på vei opp til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. De var forferdet, og de som fulgte med, var redde. Han tok da igjen de tolv til side og begynte å tale til dem om det som skulle hende ham: 33Se, vi drar opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgis til yppersteprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene, 34og de skal håne ham og spytte på ham, hudstryke ham og slå ham i hjel. Og etter tre dager skal han oppstå. 35Jakob og Johannes, Sebedeus-sønnene, kom til ham og sa: Mester, vi vil at du skal gjøre for oss det vi ber deg om! 36Han sa til dem: Hva vil dere så at jeg skal gjøre for dere? 37De sa til ham: Gi oss at den ene av oss må sitte ved din høyre og den andre ved din venstre side i din herlighet! 38Men Jesus sa til dem: Dere vet ikke hva dere ber om! Kan dere drikke den kalk jeg drikker eller døpes men den dåp jeg blir døpt med? 39De sa til ham: Det kan vi! Men Jesus sa til dem: Den kalk jeg drikker, skal dere få drikke, og den dåp jeg døpes med, skal dere bli døpt med. 40Men å sitte ved min høyre eller venstre side, det står ikke til meg å gi, men det gis til dem det er beredt for. 41Da de ti hørte dette, ble de harme på Jakob og Johannes. 42Men Jesus kalte dem til seg og sa til dem: Dere vet at de som gjelder for å være fyrster for folkene, hersker over dem, og deres stormenn bruker makt over dem. 43Slik skal det ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener. 44Og den som vil være den første blant dere, skal være alles trell. 45For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted.

  18 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τί με λέγεις ἀγαθόν; Οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ θεός. 19 Τὰς ἐντολὰς οἶδας, Μὴ μοιχεύσῃς,N μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, μὴ ἀποστερήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. 20 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶςN εἶπεν αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. 21 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτόν, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἕν σοιN ὑστερεῖ· ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον, καὶ δὸς πτωχοῖς,N καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ· καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι, ἄραςN τὸν σταυρόν. 22 Ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.

  23 Καὶ περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται. 24 Οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν τοὺςN πεποιθότας ἐπὶ χρήμασιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 25 Εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τῆςN τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 26 Οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες πρὸς ἑαυτούς, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 27 Ἐμβλέψας δὲN αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγει, Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, ἀλλʼ οὐ παρὰ θεῷ· πάντα γὰρ δυνατά ἐστινN παρὰ τῷ θεῷ. 28 Ἤρξατο ὁN Πέτρος λέγειν αὐτῷ, Ἰδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ἠκολουθήσαμένN σοι. 29 ἈποκριθεὶςBN ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν, ἢ ἀδελφούς, ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα,N ἢ μητέρα, ἢ γυναῖκα, ἢ τέκνα, ἢ ἀγρούς, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου,B 30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγρούς, μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 31 Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶBN ἔσχατοι πρῶτοι.

  32 Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα· καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, καὶN ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. Καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν· 33 ὅτι Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν,N καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν, 34 καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ, καὶ μαστιγώσουσινN αὐτόν, καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν·N καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.

  35 Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου, λέγοντες,N Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν,N ποιήσῃς ἡμῖν. 36 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τί θέλετε ποιῆσαίN με ὑμῖν; 37 Οἱ δὲ εἶπονN αὐτῷ, Δὸς ἡμῖν, ἵνα εἷς ἐκN δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμωνN σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. 38 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶN τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; 39 Οἱ δὲ εἶπονN αὐτῷ, Δυνάμεθα. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τὸ μὲνN ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε· καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· 40 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶN ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλʼ οἷς ἡτοίμασται. 41 Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. 42 ὉN δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς, Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν· καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 43 Οὐχ οὕτως δὲ ἔσταιN ἐν ὑμῖν· ἀλλʼ ὃς ἐὰνN θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν· διάκονος· 44 καὶ ὃς ἐὰνN θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος. 45 Καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.


  NVariant with NA/UBS: μοιχεύσῃς μὴ φονεύσῃς ♦ φονεύσῃς μὴ μοιχεύσῃς
  NVariant with NA/UBS: ἀποκριθεὶς εἶπεν ♦ ἔφη
  NVariant with NA/UBS: σοι ♦ σε
  NVariant with NA/UBS: πτωχοῖς ♦ [τοῖσ] πτωχοῖ
  NVariant with NA/UBS: ἄρας τὸν σταυρόν ♦ –
  NVariant with NA/UBS: τοὺς πεποιθότας ἐπὶ χρήμασιν ♦ –
  NVariant with NA/UBS: τῆς τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ♦ [τῆσ] τρυμαλιᾶς [τῆσ] ῥαφίδος διελθεῖν
  NVariant with NA/UBS: δὲ ♦ –
  NVariant with NA/UBS: ἐστιν ♦ –
  NVariant with NA/UBS: ὁ Πέτρος λέγειν ♦ λέγειν ὁ Πέτρος
  NVariant with NA/UBS: ἠκολουθήσαμέν ♦ ἠκολουθήκαμέν
  BVariant with other Byzantine MSS: Ἀποκριθεὶς ♦ Ἀποκριθεὶς δὲ
  NVariant with NA/UBS: Ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ♦ Ἔφη ὁ Ἰησοῦς
  NVariant with NA/UBS: πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ♦ μητέρα ἢ πατέρα
  BVariant with other Byzantine MSS: ἕνεκεν τοῦ ♦ τοῦ
  BVariant with other Byzantine MSS: καὶ ἔσχατοι ♦ καὶ οἱ ἔσχατοι
  NVariant with NA/UBS: καὶ ἔσχατοι ♦ καὶ [οἱ] ἔσχατοι
  NVariant with NA/UBS: καὶ ἀκολουθοῦντες ♦ οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες
  NVariant with NA/UBS: γραμματεῦσιν ♦ τοῖς γραμματεῦσιν
  NVariant with NA/UBS: μαστιγώσουσιν αὐτόν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ ♦ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν
  NVariant with NA/UBS: αὐτόν καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ♦ καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας
  NVariant with NA/UBS: λέγοντες ♦ λέγοντες αὐτῷ
  NVariant with NA/UBS: αἰτήσωμεν ♦ αἰτήσωμεν σε
  NVariant with NA/UBS: ποιῆσαί με ♦ [με] ποιήσω
  NVariant with NA/UBS: εἶπον ♦ εἶπαν
  NVariant with NA/UBS: ἐκ δεξιῶν σου ♦ σου ἐκ δεξιῶν
  NVariant with NA/UBS: εὐωνύμων σου ♦ ἀριστερῶν
  NVariant with NA/UBS: καὶ ♦ ἢ
  NVariant with NA/UBS: εἶπον ♦ εἶπαν
  NVariant with NA/UBS: μὲν ♦ –
  NVariant with NA/UBS: καὶ ♦ ἢ
  NVariant with NA/UBS: Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ♦ Καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
  NVariant with NA/UBS: ἔσται ἐν ♦ ἐστιν ἐν
  NVariant with NA/UBS: ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ♦ ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι
  NVariant with NA/UBS: ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι ♦ ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι