Hopp til innholdet

26. søndag i treenighetstiden (I)

  Lesetekst 1: Salme 146,1–10

  Halleluja! Min sjel, lov Herren!2 Jeg vil prise Herren så lenge jeg lever, jeg vil lovsynge min Gud så lenge jeg er til.3 Sett ikke lit til fyrster, til et menneskebarn som ikke kan frelse!4 Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord. Samme dag er det forbi med hans planer.5 Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter sitt håp til Herren, sin Gud,6 han som skapte himmel og jord, havet og alt som i dem er, han som er trofast til evig tid.7 Han hjelper de undertrykte så de får rett, han gir de hungrende brød. Herren løser de bundne.8 Herren åpner de blindes øyne, Herren reiser opp de nedbøyde, Herren elsker de rettferdige,9 Herren bevarer de fremmede, farløse og enker holder han oppe, men de ugudeliges vei gjør han kroket.10 Herren skal være konge til evig tid, din Gud fra slekt til slekt, Sion. Halleluja!

  Lesetekst 2: Rom 16,25–27

  Men ham som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av det mysteriet som det har vært tiet om i evige tider,26 men som nå er kommet for lyset og etter den evige Guds befaling ved profetiske skrifter er blitt kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet –27 ham, den eneste vise Gud ved Jesus Kristus, tilhører æren i all evighet! Amen.

  Evangelietekst: Luk 18,35–43

  Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget.36 Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var.37 De fortalte ham da at Jesus fra Nasaret gikk forbi.38 Og han ropte og sa: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!39 De som gikk foran, truet ham at han skulle tie. Men han ropte enda mye mer: Du Davids sønn, miskunn deg over meg!40 Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet nær, spurte han ham:41 Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Han sa: Herre, at jeg må få synet igjen!42 Og Jesus sa til ham: Bli seende! Din tro har frelst deg.43 Og straks fikk han synet igjen. Han fulgte ham og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, priste Gud.

  35 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰεριχώ, τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν·N 36 ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου, ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο. 37 Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. 38 Καὶ ἐβόησεν, λέγων, Ἰησοῦ, υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με. 39 Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ·N αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με. 40 Σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν· ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν, 41 λέγων,N Τί σοι θέλεις ποιήσω; Ὁ δὲ εἶπεν, Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. 42 Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. 43 Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ, δοξάζων τὸν θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ.

  NVariant with NA/UBS: προσαιτῶν ♦ ἐπαιτῶν NVariant with NA/UBS: σιωπήσῃ ♦ σιγήσῃ NVariant with NA/UBS: λέγων ♦ –

  Kommentar til evangelieteksten

  Av Bo Giertz.

  Messias møter en blind (18,35–43)

  Ifølge Matteus og Markus inntreffer denne hendelsen da Jesus drog ut av Jeriko. Lukas sier at han nærmet seg byen. Slik har han tydeligvis lært seg denne fortellingen. Det er mange eksempler på slike små variasjoner i den apostoliske tradisjon, og den utgjorde stammen i all urkristen undervisning. Man synes å ha tatt det med ro, trygg på at det fantes en eller annen forklaring på det. Når det gjelder Jeriko, vet vi at det vest for byen fantes en ny by. Den  vokste frem på Herodes den stores tid. Lukas har neppe vært opptatt av hvor den blinde tiggeren satt eller hvor Sakkeus hadde sitt hus.

              Hovedsaken i denne fortellingen er at tiggeren kaller Jesus for Davids sønn og at han får lov til å gjøre det. Davids sønn er et navn på Messias. Tidligere hadde Jesus ikke tillatt noen å si at han var Messias. Disiplene visste hvem han var, men han hadde nektet dem å fortelle det til noen (9,21). Nå roper den blinde det farlige ordet høyt. Han fortsetter med det,  selv om folk i følget skjenner på ham og ber ham tie. Men Jesus kaller ham til seg og viser at han gjør akkurat slik som Messias skulle gjøre. Han er på vei opp til Jerusalem. Folket og dets ledere skal stilles overfor Guds siste og avgjørende kall, og de skal se hvem de har å gjøre med.