Hopp til innholdet

Tredje søndag i adventstiden (I)

  Tekstrekke I

  Lesetekst 1: Jes 35,1–10

  Ørkenen og det øde land skal glede seg. Ødemarken skal juble og blomstre som en lilje.2 Den skal blomstre og juble, ja, juble og synge med fryd. Libanons herlighet er gitt den, Karmels og Sarons prakt. De skal se Herrens herlighet, vår Guds prakt.3 Styrk de slappe hender, og gjør de vaklende knær sterke!4 Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se, der er deres Gud! Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere.5 Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører lukkes opp.6 Da skal den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge juble. For kilder bryter fram i ørkenen, og bekker i ødemarken.7 Det glødende sandhavet skal bli til en sjø, det tørste land til vannrike kilder. På det stedet hvor sjakalene hvilte, er det vekst av siv og rør.8 Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige veien. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill.9 Der skal ingen løve være, intet rovdyr skal komme opp på den, de skal ikke finnes der. Men de gjenløste skal ferdes der.10 Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal fly.

  Lesetekst 2: 1 Kor 3,18–23

  La ingen bedra seg selv! Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la ham da bli en dåre, for at han kan bli vis!19 For denne verdens visdom er dårskap for Gud. Det står jo skrevet: Han fanger de vise i deres list.20 Og et annet sted: Herren kjenner de vises tanker, og vet at de er tomme.21 La derfor ingen rose seg av mennesker! For alt hører dere til,22 enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nå er, eller det som komme skal – alt hører dere til,23 men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.

  Evangelietekst: Matt 11,2–11

  Da nå Johannes i fengselet fikk høre om Messias’ gjerninger, sendte han bud med disiplene sine og spurte ham:3 Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?4 Og Jesus svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:5 Blinde ser og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.6 Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.

  7 Da disse var gått bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? – et siv som svaier i vinden?8 Eller hva gikk dere ut for å se? – en mann kledd i fine klær? Se, de som bærer fine klær, er i kongenes hus.9 Men hva gikk dere da ut for å se? – en profet? Ja, jeg sier dere: endog mer enn en profet.10 Det er om ham dette er skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde din vei for deg.11 Sannelig sier jeg dere: Noen større enn døperen Johannes er ikke reist opp blant dem som er født av kvinner. Men den minste i himlenes rike er større enn han.

  2 Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ χριστοῦ, πέμψας δύοN τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, 3 εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν; 4 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε· 5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶN ἐγείρονται, καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· 6 καὶ μακάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 7 Τούτων δὲ πορευομένων, ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου, Τί ἐξήλθετεN εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; Κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 8 Ἀλλὰ τί ἐξήλθετεN ἰδεῖν; Ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοιςN ἠμφιεσμένον; Ἰδού, οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλείωνBN εἰσίν. 9 Ἀλλὰ τί ἐξήλθετεN ἰδεῖν; Προφήτην; Ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου· 10 οὗτος γάρN ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 11 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. Ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν.

  NVariant with NA/UBS: δύο ♦ διὰ

  NVariant with NA/UBS: νεκροὶ ♦ καὶ νεκροὶ

  NVariant with NA/UBS: ἐξήλθετε ♦ ἐξήλθατε

  NVariant with NA/UBS: ἐξήλθετε ♦ ἐξήλθατε

  NVariant with NA/UBS: ἱματίοις ♦ –

  BVariant with other Byzantine MSS: βασιλείων ♦ βασιλέων

  NVariant with NA/UBS: βασιλείων ♦ βασιλέων

  NVariant with NA/UBS: ἐξήλθετε ♦ ἐξήλθατε

  NVariant with NA/UBS: γάρ ♦ –

  Kommentar til evangelieteksten

  Av Bo Giertz.

  Døperens spørsmål (11,2–6)

  Det kommer en liten melding fra Døperen. Selv sitter han i fengsel. Han hørt om ”Kristi gjerninger”. Man kunne også oversette med ”Kristusgjerningene” eller ” Messias-gjerningene”. Det var jo slike gjerninger Jesus utførte. Profetene hadde sagt det: Når Gud kom til sitt folk, skulle ”de blindes øyne åpnes, og de døves ører lukkes opp”. Da skulle ”den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge juble” (Jes 35,5 f). Men likevel var det ikke helt de gjerninger Johannes hadde ventet seg. Han hadde jo talt om kasteskovlen og ilden, der agnene skulle brennes. Hvordan ble det nå med dem?

              Johannes stiller altså spørsmålet: Er du den som skal komme? Og Jesus ber utsendingene fortelle hva de selv har sett og hørt. Dette er beviset: ordet og gjerningene. Det er bevis nok for dem som har øyne å se med og ører å høre med. Han ser at Messias har kommet og at riket er her. Derfor må sykdom og død vike. Det største Gud gjør, er dette: Evangeliet forkynnes for fattige. De fattige er de som Jesus henvendte seg til i bergprekenen. Dette er det største av alle under: at Gud gjør slike fattige til sine barn. Dette må være bevis nok for Døperen. Og så legger Jesus til: Salige er de som ikke tar anstøt av meg. Den som ikke ser og ikke forstår når Gud handler slik, han vil aldri forstå. Den som tar anstøt av at Gud åpenbarer seg slik og ikke med overveldende makt og herlighet, han vil aldri lære å kjenne Gud. Det er en advarsel som Jesus sannsynligvis ikke retter til Døperen. Det er kanskje heller en advarsel til hans budbærere – og sikkert til folket som står rundt omkring og lytter.

  Hvem Døperen er (11,7–15)

  Jesus vender seg umiddelbart til folket, og han taler om Døperen. Hvem trodde de egentlig at han var? Gikk de ut i ørkenen for å se en forsiktig politiker som holdt fingeren i været for å se hvor vinden blåste? Ventet de å finne en velkledd og bukkende hoffunksjonær? De visste jo alle hva de ventet. De ville møte en profet, en virkelig profet. Og Døperen var virkelig det, sier Jesus. Ja, mer enn en profet. Han var den aller største i den lange rekken av gudsmenn som levde på jorden frem til nå. Men likevel – så stort var det nye som nå kom at den minste i himmelriket (altså Guds rike) er større enn den største av alle profeter. Det kan ikke sies tydeligere enn at Guds rike kommer med noe absolutt nytt, noe som ikke fantes i den gamle pakt, noe som ikke engang Forløperen, den store Døperen, eide. Det var dette Jesus brakte med seg. Hos ham fantes det, og bare hos ham.

              Det som nå er rystende, fortsetter Jesus, er at mennesker tror at de kan hindre riket med vold. De har kastet Johannes i fengsel. De kommer til å fortsette på samme måte. Jesus antyder det bare, men man aner at han ser frem mot sin egen lidelse. Voldsmenn vil røve riket bort. Alle profetene og loven – altså hele Skriften – hadde vitnet om det som skulle komme. Mennesker burde altså ha visst bedre. Men nå når Elias har kommet, slik som det var sagt, da har man behandlet ham på denne måten!

              Her taler Jesus hele tiden med gåtefulle ord. Han gjør det med hensikt. Bare den som har sans for himmelrikets hemmelighet skal forstå dette. Derfor tilføyer han så ofte i slike sammenhenger: ’Den som har ører, han høre!’ Også i dag diskuterer de lærde hva han egentlig mente. Rent språklig kan ordene – slik de lyder på gresk – oversettes på en annen måte. I den svenske oversettelsen fra 1917 heter det at ”himmelriket tränger fram med storm och människor storma fram och rycka det till sig”. Men både språklig og saklig synes denne oversettelsen å være mindre sannsynlig.