Hopp til innholdet

Askeonsdag (II)

  Tekstrekke II Ukategorisert

  Jona 3,2-10 (Jona 3,3-10)

  2 Stå opp, gå til Ninive, den store byen, og rop ut i den det budskapet jeg taler til deg. 3 Og Jona sto opp og gikk til Ninive, som Herren hadde sagt. Ninive var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang. 4 Jona gikk en dagsreise inn i byen og ropte: Om førti dager skal Ninive bli ødelagt.

  5 Da trodde folket i Ninive på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekk, både store og små. 6 Da saken kom Ninives konge for øre, sto han opp fra sin trone og la kappen av seg. Og han svøpte seg i sekk og satte seg i støvet. 7 Han lot rope ut i Ninive: Etter påbud av kongen og hans stormenn, skal verken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, spise noen ting! De skal ikke smake mat og ikke drikke vann. 8 Men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt, og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. 9 Hvem vet? Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. 10 Da nå Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem. Og han gjorde det ikke.

  2 Pet 1,5-11

  5 så legg nettopp derfor all vinn på at deres tro viser seg i rett liv, og i det rette liv kunnskap, 6 og i kunnskapen selvbeherskelse, og i selvbeherskelsen utholdenhet, og i utholdenheten gudsfrykt, 7 og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. 8 For når disse tingene finnes hos dere og får vokse, viser de at dere ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus. 9 Men den som ikke har disse tingene, han er nærsynt og blind, og har glemt renselsen fra sine gamle synder. 10 Vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast! For når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble, 11 for på denne måten skal det rikelig bli gitt dere inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.

  Matt 12,38-42

  38 Noen av de skriftlærde og fariseerne svarte ham da og sa: Mester, vi vil gjerne se et tegn av deg. 39 Men han svarte og sa til dem: En ond og utro slekt krever tegn. Men tegn skal ikke gis den, uten profeten Jonas tegn. 40 For likesom Jona var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte. 41 Menn fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og fordømme den. For de omvendte seg ved det som Jona forkynte – og se, her er mer enn Jona! 42 Dronningen fra Syden skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og fordømme den. For hun kom fra de fjerneste strøk av jorden for å høre Salomos visdom – og se, her er mer enn Salomo!

  38 Τότε ἀπεκρίθησάν τινεςN τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, λέγοντες, Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. 39 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ· καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. 40 Ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 41 Ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ· καὶ ἰδού, πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 42 Βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος· καὶ ἰδού, πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.

  NVariant with NA/UBS: τινες ♦ αὐτῷ τινες

  Kommentar til evangelieteksten

  av Bo Giertz.

  De utro vil ha tegn (12,38–42)

  Med ”tegn” menes underfulle gjerninger. De skulle bevise at man virkelig hadde en gudsmann foran seg. Moses hadde jo gjort slike tegn for Farao. Men Jesus nektet konsekvent å gjøre et slags ”legitimasjonsunder”. Det var jo et slikt ”tegn” fristeren i ørkenen hadde bedt ham gjøre. Ingen virkelig tro bygges på slike tegn. Det er den beregnende egoismen som vil ha tegn. Den vil ha garantier for at det lønner seg å satse på det som Gud kaller til. Derfor sier Jesus at det er en ond og utro slekt som vil ha tegn. Men de får ingen – utenom Jonastegnet. Hva Jonastegnet innebærer, forklares på ulike måter hos Lukas og Matteus. Hos Lukas er det profeten Jonas’ mektige omvendelsespreken. Her er det i første omgang profetens tilsynelatende død og underfulle redning etter tre dager som er viktig. Begge tolkningene sier noe vesentlig. Det tegn Jesus gir – til jødene og til oss – er delvis hans kall til omvendelse og tro, og delvis hans død og oppstandelse. Den som ikke lar seg overbevise av dette tegnet, lar seg heller ikke overbevise av noe annet.

              Menneskesønnen skal være tre dager ”i jordens skjød”. I grunnteksten heter det ”i jordens hjerte”, altså et sted i det innerste. Det er ikke sikkert at det siktes til graven. Det kan oversettes ”i jordens dyp” og skal kanskje lede tanken til dødsriket.

              Jesus minner om at det går an å bli overbevist ene og alene av Ordets iboende kraft.  Det ble folket som bodde i Ninive. Og dronningen av Saba kom for å høre Salomos visdom. Hvor mye mer var da ikke det som nå var midt iblant jødene!