Hopp til innholdet

Kristi forklarelsesdag (II)

  Tekstrekke II

  2 Mos 3,1–6

  1 Moses gjette småfeet hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfeet bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. 2 Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han så opp, og se, tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. 3 Moses sa: Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp. 4 Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa: Moses, Moses! Og han svarte: Ja, her er jeg. 5 Da sa han: Kom ikke nærmere! Dra dine sko av føttene! For det stedet du står på, er hellig grunn. 6 Så sa han: Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud.

  2 Pet 1,16–18

  16 For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. 17 For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet: Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i. 18 Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjell.

  Mark 9,2–13

  2 Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv, helt alene. Og han ble forvandlet for øynene deres. 3 Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær, kan få dem så hvite. 4 Og Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. 5 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Rabbi, det er godt at vi er her; la oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia! 6 Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. 7 Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst lød ut fra skyen: Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham! 8 Og med ett, da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. 9 Og da de gikk ned fra fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. 10 De holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å stå opp fra de døde.

  11 De spurte ham og sa: Hvorfor sier de skriftlærde at Elia må komme først? 12 Han svarte dem: Elia kommer først og setter alt i rette stand. Og hvordan står det skrevet om Menneskesønnen? At han skal lide meget og bli foraktet. 13 Men jeg sier dere: Elia er kommet, og de gjorde med ham alt det de ville, slik det står skrevet om ham.

  2 Καὶ μεθʼN ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην,BN καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατʼ ἰδίαν μόνους· καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν· 3 καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένοντοBN στίλβοντα, λευκὰ λίαν ὡςN χιών, οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται λευκᾶναι.N 4 Καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἠλίας σὺν Μωσῇ,BN καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ. 5 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, Ῥαββί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· καὶ ποιήσωμεν σκηνὰςN τρεῖς, σοὶ μίαν, καὶ ΜωσῇBN μίαν, καὶ Ἠλίᾳ μίαν. 6 Οὐ γὰρ ᾔδει τί λαλήσει·N ἦσαν γὰρ ἔκφοβοι. 7 Καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς· καὶ ἦλθενN φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός· αὐτοῦN ἀκούετε. 8 Καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι, οὐκέτι οὐδένα εἶδον, ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον μεθʼ ἑαυτῶν.

  9 ΚαταβαινόντωνN δὲ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους, διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ διηγήσωνταιN ἃ εἶδον, εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 10 Καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτούς, συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 11 Καὶ ἐπηρώτων αὐτόν, λέγοντες ὅτι Λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 12 Ὁ δὲ ἀποκριθείς,N εἶπεν αὐτοῖς, Ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον, ἀποκαθιστᾷN πάντα· καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενωθῇ.N 13 Ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ἠλίας ἐλήλυθεν, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν,N καθὼς γέγραπται ἐπʼ αὐτόν.
  NVariant with NA/UBS: μεθʼ ♦ μετὰ
  BVariant with other Byzantine MSS: Ἰωάννην ♦ τὸν Ἰωάννην
  NVariant with NA/UBS: Ἰωάννην ♦ τὸν Ἰωάννην
  BVariant with other Byzantine MSS: ἐγένοντο ♦ ἐγένετο NVariant with NA/UBS: ἐγένοντο ♦ ἐγένετο
  NVariant with NA/UBS: ὡς χιών ♦ –
  NVariant with NA/UBS: λευκᾶναι ♦ οὕτως λευκᾶναι BVariant with other Byzantine MSS: Μωσῇ ♦ Μωσεῖ NVariant with NA/UBS: Μωσῇ ♦ Μωϋσεῖ
  NVariant with NA/UBS: σκηνὰς τρεῖς ♦ τρεῖς σκηνάς BVariant with other Byzantine MSS: Μωσῇ ♦ Μωσεῖ NVariant with NA/UBS: Μωσῇ ♦ Μωϋσεῖ
  NVariant with NA/UBS: λαλήσει ἦσαν γὰρ ἔκφοβοι ♦ ἀποκριθῇ ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο
  NVariant with NA/UBS: ἦλθεν ♦ ἐγένετο
  NVariant with NA/UBS: αὐτοῦ ἀκούετε ♦ ἀκούετε αὐτοῦ NVariant with NA/UBS: Καταβαινόντων δὲ αὐτῶν ἀπὸ ♦ Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ
  NVariant with NA/UBS: διηγήσωνται ἃ εἶδον ♦ ἃ εἶδον διηγήσωνται
  NVariant with NA/UBS: ἀποκριθείς εἶπεν ♦ ἔφη
  NVariant with NA/UBS: ἀποκαθιστᾷ ♦ ἀποκαθιστάνει
  NVariant with NA/UBS: ἐξουδενωθῇ ♦ ἐξουδενηθῇ
  NVariant with NA/UBS: ἠθέλησαν ♦ ἤθελον